افشین در سرزمین گلها
Afshin au pays des Gaulois
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه
باد ما را خواهد برد


Le Vent Nous Portera Lyrics » Noir Desir


Je n'ai pas peur de la route

از جاده هراسی ندارم

Faudrait voir, faut qu'on y goûte

باید نظاره کرد، باید احساس آنجا را درک کنیم

Des méandres au creux des reins

پیچ و خمها در فضای کمر

Et tout ira bien là

و همه چیز در آنجا به خوبی خواهد گذشت


Le vent nous portera

باد ما را خواهد برد


Ton message à la Grande Ourse

پیغامت به خرس بزرگ

Et la trajectoire de la course

و خط سیر مسابقه

Un instantané de velours

و حسی مخملین

Même s'il ne sert à rien va

حتی اگر برای چیزی نباشد


Le vent l'emportera

باد آن را خواهد برد

Tout disparaîtra mais

همه ناپدید خواهند شد در حالی که

Le vent nous portera

باد ما را خواهد برد


La caresse et la mitraille

نوازش و ترکش گلوله

Et cette plaie qui nous tiraille

و جراحتی که ما را زجر میدهد

Le palais des autres jours

قصرهای روزهای دیگر

D'hier et demain

از دیروز و فردا


Le vent les portera

باد آنها را خواهد برد


Génetique en bandouillère

وراثت وبال گردن

Des chromosomes dans l'atmosphère

کروموزومهایی در اتمسفر

Des taxis pour les galaxies

تاکسی هایی برای کهکشانها

Et mon tapis volant dis?

و قالی پرنده من


Le vent l'emportera

باد آن را خواهد برد

Tout disparaîtra mais

همه ناپدید خواهند شد در حالی که

Le vent nous portera

باد ا را خوهد برد


Ce parfum de nos années mortes

این عطر سالهای مرده ما

Ce qui peut frapper à ta porte

که میتوانند بر درت بکوبد

Infinité de destins

سرنوشتهای بیشمار

On en pose un et qu'est-ce qu'on en retient?

یکی رو انتخاب میکنیم و کدام رو رها میکنیم؟

Le vent l'emportera

باد آن را خواهد برد


Pendant que la marée monte

وقتی مد بالا میاید

Et que chacun refait ses comptes

و هرکسی دوباره حساب میکند

J'emmène au creux de mon ombre

من به فضای سایه ام میاورم

Des poussières de toi

غباری از تو


Le vent les portera

باد آنها را خواهد برد

Tout disparaîtra mais

همه ناپدید خواهند شد در حالی که

Le vent nous portera

باد ما را خواهد برد