افشین در سرزمین گلها
Afshin au pays des Gaulois
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه
شینگن


Je suis parti d'un bout du monde
من آخر دنیا رو ترک کردم

J'étais trop grand pour me courber
خیلی بزرگ بودم برای خم شدن

Parmi les nuages de poussièrs
در میان ابرهای غبار

Juste au bord de la terre
تا مرز زمین

Et j'ai marché le long des routes
در طول جاده ها قدم برداشتم

Le ventre à l'air dans le ruisseau
رو به باد در میان جویبارها

Et même que le vent nous écoute
و در حالی که باد به ما گوش میدهد

Et la pluie va tomber bientôt
و بارانی که به زودی خواهد بارید

Ce que j'fais là moi
کاری که من اونجا میکنم

Je sais pas
نمیدونم

Je voulais juste marcher tout droit
فقط میخوام راهمو برم

Ce que j'fais là moi
اینجا چیکار میکنم

Je sais pas
نمیدونم

Je pense à toi depuis mille ans
هزار ساله که به تو فکر میکنم

Tellement de nuits sous la paupière
شبها زیر پلکایم

Tellement de forêts abattues
جنگلها می افتن

Même sous la mitraille et le fer
حتی زیر شکنجه

Moi je leur ai rien vendu
کسی رو به اونها نفروختم

Et que même dans l'espace Schengen
و حتی در فضای شینگن

Ils ont pas voulu de ma peau
رنگ پوست من رو نمیخوان

Ce que j'fais là moi
اینجا چیکار میکنم

Je sais pas
نمیدونم

Je voulais juste marcher tout droit
فقط میخوام راهمو برم

Ce que j'fais là moi
اینجا چیکار میکنم

Je sais pas
نمیدونم

Je pense à toi depuis mille ans
هزار ساله که به تو فکر میکنم

C'est pas la croix pas la manière
جنگ صلیبی در جریان نیست

Et puis la terre on y revient
کشوری که بهش برمیگردیم

Moi j'ai un orgue de barbarie
من ساز عجیب خودمو دارم

Et je vais pourrir leur pays
و من به زودی کشورشون رو به گند میکشم

C'est pas avec la bombe atomique
نه با بمب اتم

C'est pas avec le tour de France
نه با تور دو فرانس

Qu'ils me mettront de leur côté
مرا کنار خودشان قرار میدهند

Quand j'aurai fini ma croissance
وقتی رشدم رو تموم کنم

Ce que j'fais là moi
اینجا چیکار میکنم

Je sais pas
نمیدونم

Je voulais juste marcher tout droit
فقط میخوام راهمو برم

Ce que j'fais là moi
اینجا چیکار میکنم

Je sais pas
میدونم

Je pense à toi depuis mille ans
هزار ساله که به تو فکر میکنم